Една основна цел на настоящия проект с финансиран първи етап от една и половина години е да анализира и обедини съществуващата към момента в България разпокъсана информация за наблюдаваните пред- и ко-сеизмични аномални изменения в редица геофизични полета, в светлината на съвременните познания за проблема. Изхождайки от разбирането, че подготовката на едно земетресение е съпроводена с редица изменения в геодинамиката на земната кора, в структурата, във физико-химичните, термалните и магнитните свойства на скалите, фокуса на предлаганото изследване ще бъде поставен върху паралелния анализ и съпоставянето на пространствено-времевите изменения в параметрите на сеизмичната активност и предварително избрани геофизични променливи (геомагнитното поле, радонни емисии, температура на почвата, озона и водната пара в близост до тропосферата, пълното съдържание на електрони и йони в атмосферата). Хипотезата е, че съпоставката на пространственото разпределение на промените в сеизмичния режим с геофизичните аномалии, наблюдавани преди по-силно земетресение, може да помогне за локализацията на епицентъра на предстоящото земетресение. Изследването се базира на текущи и архивни данни: Наличните и получаваните в НИГГГ, БАН сеизмологични, геодезични, магнитни и данни за еманацията на радон в някои области на страната; данни с отворен достъп (гридирани данни за температурата на почвата, озона и водната пара в близост до тропопаузата, както и геомагнитни данни от Европейския портал INTERMAGNET); регионални геомагнитни и други измервания на територията на България и съседните страни. Чуждестранните и част от българските учени са участвали и в проекта BLACKSEAHAZNET по 7-ма рамкова програма на Европейската комисия посветен на изучаването на аномалиите на някои геофизични полета и корелацията им със сеизмичната активност на Черноморския регион. Те са силно мотивирани да продължат започнатите изследвания и дейности по събирането, декодирането и анализа на различните сигнали, излъчвани от Земята преди настъпване на по-силно земетресение. Работната програма на проекта включва паралелни дейности по пет работни пакета (РП), които изследват и анализират детайлно вариациите на сеизмичната и геодинамичната активност на територията на България и Балканите (РП1), пространствено-времевите вариации в магнитното поле свързани с тектонско-литосферни процеси (РП2), вариациите в радонните емисии в моделни пещери (РП3), пространствено-времевите изменения на температурата на почвата, озона и пълното съдържание на електрони в атмосферата (РП4), управлението на проекта и разпространение на получените резултати (РП5). Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с изграждането на системен подход в анализа и интерпретацията на нетипичните аномалии в разглежданите геофизични полета, породени от геодинамичните тектонско-литосферни процеси, предшестващи земетресенията. Така предложените изследвания биха били от полза и за вероятностната оценка на параметрите на очакваното сеизмично събитие въз основа на анализа на пространствено-времевото разпределение на аномалиите в различните наблюдавани геофизични полета.