Една основна цел на проекта е да анализира и обедини съществуващата към момента в България разпокъсана информация за наблюдаваните пред- и ко-сеизмични аномални изменения в редица геофизични полета. Акцента на проекта е върху паралелния анализ и съпоставянето на пространствено-времевите изменения в параметрите на сеизмичната активност и предварително избрани геофизични променливи (геомагнитното поле, радонни емисии, температура на почвата, озона и водната пара в близост до тропосферата, пълното съдържание на електрони и йони в атмосферата). Работната програма на проекта включва паралелни дейности по пет работни пакета (РП), които изследват и анализират детайлно вариациите на сеизмичната и геодинамичната активност на територията на България и Балканите (РП1), пространствено-времевите вариации в магнитното поле свързани с тектонско-литосферни процеси (РП2), вариациите в радонните емисии и микроекстензиите в моделни пещери (РП3), пространствено-времевите изменения на температурата на почвата, озона и пълното съдържание на електрони в атмосферата (РП4), управлението на проекта и разпространение на получените резултати (РП5). Очакваните резултати от изпълнението на проекта са свързани с изграждането на системен подход в анализа и интерпретацията на нетипичните аномалии в разглежданите геофизични полета, породени от геодинамичните тектонско-литосферни процеси, предшестващи земетресенията.