Цели, хипотези и очаквани резултати

 • Цели
  Откриването на статистически значими връзки между наблюдавани нетипични изменения в някои геофизични полета и вариациите на геодинамичната (сеизмична) активност, предшестваща появата на по-силните земетресения в района на Балканите.

 • Хипотеза
  Подготовката на едно земетресение е свързана с редица промени в литосферата, които рефлектират и в останалите обвивки на Земята – атмосфера, йоносфера, хидросфера и пр. В този смисъл оценката и анализа на паралелните промени наблюдавани в различните геофизични полета и сеизмичната активност би помогнал за изясняване наличието на взаимовръзки както между тях, така и с общата причина, която ги поражда.

 • Очаквани резултати

  • Определяне на надеждните, статистически независими предвестници на по-силните земетресения на територията на България, произтичащи от регионалната геодинамика, вариациите в сеизмичния режим и променливостта на изследваните геофизични полета;

  • Намиране на зависимост между геофизичните предвестници и параметрите на случилите се в региона земетресния;

  • Опит за определяне параметрите на очакваното земетресение посредством данните от проучванията на различните геофизични полета;

  • Усъвършенстване и доразвитие на познанията ни за механизмите на свързване между литосферата, магнитосфера, атмосферата и йоносферата, на базата на интер-дисциплинарните изследвания в рамките на проекта.