Научни публикации по проекта (публикувани, или приети за печат)


По тематиката на проекта са публикувани 42 научни публикации - 24 статии в списания с квартили Q от 1 до 4, импакт фактор IF от 0.32 до 5.35 и импакт ранг SJR 0.11, а още 4 статии са публикувани в международни списания с висок рейтинг. Статиите в Rem. Sens. J., MDPI и Journal of Physics, Conf. Ser. (под номера 40, 41 и 42) са приети за печат след две положителни рецензии с малки забележки (налична кореспонденция). Всички статии със съответните благодарности към Фонда за научни изследвания са представени към отчета в електронна форма.
 1. About the possibility for predicting earthquakes
  Strachimir Cht. Mavrodiev1, Lazo Pekevski2, Emil Botev3, Ali Pinar4, Giorgi Kikuashvily5, Alexader Vol, Arie Gilat6
  1INRNE-BAS, Sofia, Bulgaria; 2 Skopje Seismological Observatory, Skopje, Makedonia; 3 NIGGG- BAS, Sofia, Bulgaria; 4 Department of Earthquake Engineering, Bogaziçi University, Istanbul, Turkey; 5 Tblisi, Georgia, 6 Israel (изтегли в PDF)

 2. ELF recordings in Republic of Macedonia
  Lazo Pekevski 1, Risto Popovski 2, Strachimir Cht. Mavrodiev 3, and Giorgi Kikuashvili 4
  1 University “Sts. Cyril and Methodius”, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Seismological Observatory, Skopje, R.Macedonia 2 University “Goce Delcev”, Faculty of Natural and Tehnical Sciences Department for surface mining, Stip, R. Macedonia 3 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria 4 Ilya State University, Tbilisi, Georgia (изтегли в PDF)

 3. Spatial heterogeneity of cosmic radiation measured at Earth’s surface
  Natalya Kilifarska1 , Rumiana Bojilova1, Tsvetelina Velichkova1
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria (изтегли в PDF)

 4. Lower stratospheric ozone’s influence on the NAO climatic mode
  Tsvetelina Velichkova1, Natalya Kilifarska1
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria
  Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 72(2), 219-225, 2019 . IF : 0.32, Q2 (изтегли в PDF)

 5. Geomagnetic focusing of cosmic rays in the lower atmosphere – evidence and mechanism,
  Natalya Kilifarska1, Rumiana Bojilova1
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria
  Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 72(3), 365- 374, 2019, DOI:10.7546/CRABS.2019.03.11 IF : 0.32, Q2 (изтегли в PDF)

 6. Study of the possibility for predicting earthquakes
  Strachimir Cht. Mavrodiev1, Lazo Pekevski2, Emil Botev3, Ali Pinar4, Giorgi Kikuashvily5, Alexader Vol, Arie Gilat6
  1INRNE-BAS, Sofia, Bulgaria, schtmavr@yahoo.com; 2 Skopje Seismological Observatory, Skopje, Makedonia; 2 NIGGG- BAS, Sofia, Bulgaria; 4 Department of Earthquake Engineering, Bogaziçi University, Istanbul, Turkey; 5 Tblisi, Georgia, 6 Israel (изтегли в PDF)

 7. EVALUATION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF STRESS AND DEFORMATIONS IN SEISMIC HAZARD ZONES ON BULGARIA AND ADJACENT LANDS
  Valentina Protopopova1, Emil Botev1,
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria (изтегли в PDF)

 8. Озонът като фактор формиращ Северо-Атлантическата Осцилация на климата
  Цветелина Величкова1, Наталия Килифарска1
  1 Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките, София 1113, България (изтегли в PDF)

 9. Геомагнитни смущения, наблюдавани по време на магнитната буря от 7-8 септември 2017г. в станция Панагюрище (PAG)
  Мария Шамати
  Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките, София 1113, България (изтегли в PDF)

 10. Определяне на деформациите на земната кора след земетресение посредством DInSAR
  Мила Атанасова1, Христо Николов2, Валентина Протопопова1
  1 Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките, София 1113, България; 2Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките, София 1113, България (изтегли в PDF)

 11. Зависимост на пред-сеизмичните аномалии в геомагнитното поле от параметрите на земетресенията
  Наталия Килифарска1, Росен Недялков2, Емил Ботев1
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria; 2 Софийски университет „Св.Кл.Охридски“, Факултет по геология и география (изтегли в PDF)

 12. Геомагнитно фокусиране на Космичните Лъчи измерени при земята - механизми и доказателства
  Румяна Божилова1, Наталия Килифарска1
  1 Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките, София 1113, България (изтегли в PDF)

 13. EXPLORATION OF CHANGES IN RADON CONCENTRATION AND FAULT DISPLACEMENT IN THE BACHO KIRO CAVE (BULGARIA) AS SEISMIC ACTIVITY PRECURSORS
  Stefanov Petar1, Briestenský Milos2, Turek Karel2, Valentina Protopopova1, Emil Botev1,
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria 2 CZECH ACADEMY OF SCIENCE, Czech Republic (изтегли в PDF)

 14. STRESS AND DEFORMATION OF EARTH CRUST IN BULGARIAN TERRITORY AND SURROUNDINGS
  Valentina Protopopova1, Emil Botev1,
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria (изтегли в PDF)

 15. Fractal analysis of microseismic noise in order to detect earthquake indicators and search for connection with their focal mechanisms
  Ojnekov E.1 , V. Protopopova1, E. Botev1
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria (изтегли в PDF)

 16. Who controls the long-term NAO variability?
  Natalya Kilifarska1 , Rumiana Bojilova1
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria (изтегли в PDF)

 17. Hypothetical physics and chemistry of volcanic eruptions: the doorway to their prediction
  Strachimir Mavrodiev1, Emil Botev1, Natalya Kilifarska1
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria (изтегли в PDF)

 18. Pre-seismic anomalies in geomagnetic diurnal variations - relation to earthquakes’ parameters
  Emil Botev1, Natalya Kilifarska1, Rossen Nedialkov
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria (изтегли в PDF)

 19. Irregularities in the lower stratospheric O3 distribution and their relation to galactic cosmic rays
  Natalya Kilifarska1
  1 National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography , Sofia, Bulgaria (изтегли в PDF)

 20. Study of the Possibility of Predicting Earthquakes
  Mavrodiev, S.C., Pekevski, L., Botev, E., Pinar, A., Kikuashvili, G., Vol, A. and Gilat, A.
  International Journal of Geosciences, 2018, 9, 688-706. https://doi.org/10.4236/ijg.2018.912042 Google IF:0.77 (изтегли в PDF)

 21. Some results of а retrospective multifractal analysis of microseismic noise before earthquakes in Bulgaria and adjacent lands.
  Oynakov E., V.Protopopova, E.Botev.
  Proceeding of XV International Scientific Conference “Space, Ecology, Safety” SES 2019, Sofia 6-8 November 2019, www.space.bas.bg (изтегли в PDF)

 22. Nonlinear analysis of geomagnetic variations data from Panagyuriste Geomagnetic Observatory, Bulgaria.
  Shamati M., E.Botev.
  Proceedings of X Congress of Balkan Geophysical Society, Albena, 18-22 Sept. 2019. SJR 0.11
  (изтегли в PDF)

 23. Unipolar magnetic pulses – a manifestation of stress induced impulse modes (a petroplasma viewpoint)
  Nenovski P
  Proceedings of X Congress of Balkan Geophysical Society, Albena, 18-22 Sept. 2019. SJR 0.11
  (изтегли в PDF)

 24. Pre-earthquake changes of atmospheric ozone and temperature over the wide Balkan region
  Kilifarska N.A.
  Proceedings of X Congress of Balkan Geophysical Society, Albena, 18-22 Sept. 2019. SJR 0.11
  (изтегли в PDF)

 25. Relations between lower stratospheric O3 and ENSO
  Velichkova Ts., Kilifarska N.
  Proceedings of X Congress of Balkan Geophysical Society, Albena, 18-22 Sept. 2019. SJR 0.11
  (изтегли в PDF)

 26. Fractal analysis of microseismic noise in order to detect earthquake indicators and search for connection with their focal mechanisms
  Oynakov E., V.Protopopova, E.Botev.
  Proceedings of X Congress of Balkan Geophysical Society, Albena, 18-22 Sept. 2019. SJR 0.11
  (изтегли в PDF)

 27. Correlation between seismicity and heat flow in Bulgaria
  Khutorskoy M.D., Botev E., Teveleva E.A.
  Journal «Monitoring. Science and Technology», 119017, Мoscow, Russia, vol. 40, N2, pp 6-13, 2019, DOI: 10.25714/ MNT. 2019.40.002 - реферира се във ВИНИТИ – R-IF: 0.236
  (изтегли в PDF)

 28. Evaluation and comparative analysis of stress and deformations in seismic hazard zones on Bulgaria and adjacent lands.
  Annals of Geophysics, 2020, v 63 , N3 . ISSN:2037-416X, IF:1.531, Q2
  (изтегли в PDF)

 29. On the periodicity of seismicity in Balkan Peninsula
  Oynakov E., E.Botev
  Journal «Monitoring. Science and Technology», 119017, Мoscow, vol.41, N1-6, 2020, DOI: 10.25714/MNT.2020.40.001 - реферира се във ВИНИТИ - R- IF: 0.236. (изтегли в PDF)

 30. Hidden periodicity in the "stream" of earthquakes in the southern part of the Balkan peninsula.
  Oynakov E., E.Botev
  XVI International Scientific Conference “Space, Ecology, Safety” SES 2020, Sofia 4-6 November 2020, www.space.bas.bg (изтегли в PDF)

 31. Geomagnetic field’s imprint on the 20-th century climate variability
  Kilifarska N.A., Bakhmutov V.G., Melnyk G.V.
  Geological Society of London Spatial Publications, GSLSpecPub2019-38R4, 205-227, 2020 (изтегли в PDF)

 32. Seismic monitoring in Bulgaria and some interconnections
  Botev E., V. Protopopova, I.Popova, P.Stefanov.
  Problems of Geography, 2020, vol.3, e- ISSN 2367-6671, www.niggg.bas.bg (изтегли в PDF)

 33. Inter-Decadal Variations of the ENSO Climatic Mode and Lower Stratospheric Ozone
  Velichkova Ts., Kilifarska N.
  Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 73(4), 539-546, 2020. ImpF=0.32 Q2 (изтегли в PDF)

 34. Solar influence on the lower stratospheric ozone and climate
  Kilifarska N.
  XVI International conference: Space, Ecology, Safety, Sofia. 7-9 November 2020, IKIT- BAS, 2020, 51-57. www.space.bas.bg, e- ISSN 2603 – 3321 (изтегли в PDF)

 35. Factors responsible for the global climate variability
  Velichkova Ts, Kilifarska N.
  XVI International conference: Space, Ecology, Safety, Sofia. 7-9 November 2020, IKIT- BAS, 2020, 58-63, www.space.bas.bg, e- ISSN 2603 – 3321. (изтегли в PDF)

 36. Spatial and time variations of seismicity before strong earthquakes in the southern part of Balkans
  Oynakov E., E.Botev
  Annals of Geophysics, v 64 , N 4, SE433, 2021, doi:10.4401/ag-8566 IF:1.531 (изтегли в PDF)

 37. Heat Flow and Seismicity in Bulgaria
  Khutorskoy, M., E. Botev, V. Protopoova, A. Benderev, E. Tevelova
  Engineering Geology and Hydrogeology, v.34, 53–65. www.geology.bas.bg (изтегли в PDF)

 38. Modulation in VHF wireless signals associated with pre-earthquake processes.
  Ouzounov D., S.Velichkova-Yotsova, E.Botev.
  Proceedings of XI Congress of Balkan Geophysical Society, Buckurest, 10-14 Oct.2021. https://www.earthdoc.org/content/proceedings/bgs2021, SJR 0.11 (изтегли в PDF)

 39. Near-tropopause Ozone – a Driver of the El Nino Southern Oscillation’s Phase Changes
  Kilifarska, N., Velichkova, Ts.,
  Proceedings of XI Congress of Balkan Geophysical Society, Buckurest, 10-14 Oct.2021. https://www.earthdoc.org/content/proceedings/bgs2021, SJR 0.11 (изтегли в PDF)

 40. Subdecadal Synchronisation of Near Surface air Temperature and Lower Stratospheric Ozone
  Velichkova, T. and Kilifarska, N.,
  Conference Proceedings of 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 2021, https://www.earthdoc.org/content/proceedings/ bgs2021 ,SJR 0.11. (изтегли в PDF)

 41. Magnetotelluric studies and regional seismic activity in the central part of Balkans.
  Srebrov B., I.Logvinov, E.Botev.
  Conference Proceedings of 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, 2021, https://www.earthdoc.org/content/proceedings/ bgs2021 ,SJR 0.11. (изтегли в PDF)

 42. New possible earthquake precursor and initial area for satellite monitoring.
  Vasilev А., K. Gerilowski, P. Petsinski, V. Hristova Slabakova, D. Truhchev, E. Botev, M. Tsekov, O. Dimitrov, N. Dobrev, D. Parlichev.
  Frontiers in Earth Science, 2020, IF:2.68 , Q1 (изтегли в PDF)

 43. Volcanic Activity and its Imprint on Climate of 20-th and 21-st centuries,
  Kilifarska N., Velichkova T.
  Climate, atmosphere and water resources during climate change, 3, 2021, ISSN:2683-0558 (изтегли в PDF)

 44. Influence of galactic cosmic ray Forbush decrease on the ozone profiles
  Kilifarska N. and Velichkova T.,
  Proceedings of XVII International Scientific Conference “Space, Ecology, Safety” SES 2021, Sofia 20-22 October 2021, www.space.bas.bg. (изтегли в PDF)

 45. Статистический анализ землетрясения 03.03.2021. возле Ларисы (Греция) Mw = 6.3
  Ботев Е.
  Proceedings of XVII International Scientific Conference “Space, Ecology, Safety” SES 2021, Sofia 20-22 October 2021, www.space.bas.bg. (изтегли в PDF)

 46. Линеаментни аномалии на геомагнитното поле и корелация със сеизмичността на територията на България.
  Ботев Е.
  Proceedings of XVII International Scientific Conference “Space, Ecology, Safety” SES 2021, Sofia 20-22 October 2021, www.space.bas.bg. (изтегли в PDF)

 47. Geomagnetic Field’s Contribution to the Global Rise of Air Surface Temperature
  Velichkova T.P. and Kilifarska N.A.,
  Proceedings of the Thirteenth Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, September, 2021, 207 – 213, DOI: 10.31401/WS 2021 (изтегли в PDF)

 48. Fractal properties of seismicity and active faults in Balkans
  Oynakov E., E. Botev
  Journal of Volcanology and Seismology, 2021, Vol. 15, No. 6, pp. 483–490, ISSN 0742-0463, IF:0.68, Q2 (изтегли в PDF)

 49. Factors influencing the global surface temperature variability
  Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, Vol. 74, No 10, pp. 1502-1510, DOI: 10.7546/CRABS.2021.10.10 2021, , IF:0.32 Q2
  (изтегли в PDF)

 50. Coupling between geomagnetic field and Earth’s climate system
  Kilifarska, Bakhmutov, Melnyk
  Book chapter in: “Magnetosphere” - monography, IntechOpen Limited, London, 2022 (letter of acceptance) (изтегли в PDF)

 51. Geomagnetic control of cosmic radiation and its impact on the irregularly distributed lower stratospheric ozone
  Kilifarska N.
  Journal of Physics, Conference Series, v.1268, 2022. Q4 (изтегли в PDF)

 52. Extra-terrestrial influence on climate variability
  Velichkova T.P. and Kilifarska N.A.,
  Journal of Physics, Conference Series, v.1268, 2022. Q4 (изтегли в PDF)

 53. From phase transition to interdecadal changes of ENSO, altered by the lower stratospheric ozone
  Kilifarska N., Velichkova T, Buchvarova E.
  Rem. Sens. J., MDPI, 2022, IF:4.48, Q1 (5-yr Impact Factor: 5.353) (изтегли в PDF)