Фигури и снимки

Фиг. 1 Сеизмологична мрежа на използвани данни

Фиг. 2 Механизмите на земетресения – индикатор за натрупаните напрежения и деформации

Фиг. 3 Динамични спектри на смутеността на X, У и Z компонентите на геомагнитното поле

Фиг. 4 Пространствено разпределение на пред-сеизмичния ефект в амплитудата на денонощната вариация на магнитната Y-компонента, получен с линеeн мултирегресионен анализ.