Работен пакет 1 - Пространствено-времеви вариации на геодинамичната активност на територията на България и прилежащите земи
Ръководител - проф. Емил БотевДейност РП1.1. Определяне районите на изследване чрез геодинамичен анализ , основан на последните сеизмологични данни за механизмите на земетресенията и геодезични данни за хоризонталните скорости на съвременните движения на земната кора в сеизмоопасните зони на България и прилежащите земи.

Очаквани резултати : Количествено моделиране на напреженията и деформациите в сеизмичните зони на България, сравнителен анализ с геолого-геодезичните данни за съвременните движения на земната кора и класифициране на районите за изследване по геодинамичен потенциал.Дейност РП1.2. Изследване на времевите вариации на сеизмичния режим в огромния обем сеизмологична информация, получавана от сеизмологичната мрежа на България (42 сеизмични станции разположени на територията на страната и още 18 в он-лайн режим от съседните страни).

Очаквани резултати : Установяване на времеви аномалии в сеизмичния режим, изменението на скоростите на сеизмичните вълни и тяхното съотношение, изменението на механизмите на слабите земетресенияДейност РП1.3. Изследване на предземетръсната активност - форшокови и роеви поредици, активизации и затишия, проявата на вариации и групиране на събития във времето и пространството.

Очаквани резултати : Преориентация на нодалните равнини и осите на главните напрежения, в насоченост на излъчването, в прояви на предземетръсни микросеизмични емисии или шум. Вариации в скоростите на вълните, в спектралния им състав и в затихването им с разстоянието