Работен пакет 3 Вариациите в радонните емисии и микродвиженията на разломи в моделни пещери
Ръководител - гл. ас. Петър СтефановДейност РП 3.1 Доставяне на специализиран прибор за непрекъснат мониторинг на радона, който да работи в пещерни условия (при относителна влажност на въздуха над 98%).

Очаквани резултати: Включване на прибора и измерване концетрацията на радона в пещерата "Бачо Киро"Дейност РП 3.2 Организиране он-лайн следене на връзките между тектонската активност/сеизмичност (регистрирана чрез монтирания в пещерата автоматизиран екстензометър ТМ-71) и концентрацията на радона .

Очаквани резултати: Мониторинг на радона и тектонската активност в пещерата "Бачо Киро"Дейност РП 3.3 Поддържане на изградения инструментален мониторинг в пещерата "Бачо Киро" и обработка и анализ на постъпващата от него информация.

Очаквани резултати: Мониторинг и анализ на концетрацията на радона и тектонската активност в пещерата "Бачо Киро"