Работен пакет 2 - Пространствено-времеви вариации в геомагнитното поле свързани с тектонско-литосферни процеси
Ръководител - р-л доц. Страшимир МаврудиевДейност РП 2.1 Създаване на геоелектромагнитна сърверна станция в НИГГГ-БАН и уеб-сайт с он-лайн достъп.

Очаквани резултати: Събиране и обединяване на всички източници на информация за вариациите на геомагнитното поле.Дейност РП 2.2 Сключване на договор с организации от Украинската и Македонската АН за мониторинг на геомагнитното поле и Шумановия резонанс с тяхна уникална апаратура.

Очаквани резултати: Развитие на транс-граничното сътрудничество; Нови измервания на изменчивостта на геомагнитното поле.Дейност РП 2.3 Предварителен анализ на смутеността на магнитното поле, породена от слънчевата и магнитосферната активности.

Очаквани резултати: Филтриране на вариациите на геомагнитното поле породени от слънчеви и магнитосферни смущения.Дейност РП 2.4 Изследванe пространствените аномалии в магнитното поле, наблюдавани в кратък срок преди земетресение.

Очаквани резултати: Определяне на връзката им с някои параметри на земетресението, в частност с неговата дълбочина и магнитуд.